Om oss

Petrolink støtter drift av plattformer, havbunnsanlegg og flytende produksjonsenheter til havs, olje- og gassterminaler på land, raffinerier og prosessanlegg inkludert LNG-terminaler samt anlegg for kraftproduksjon og karbonfangst. I tillegg leverer vi tjenester knyttet til konseptvalg, driftsforberedelser, driftsstøtte og beredskap. Våre kunder er først og fremst operatørselskaper og rettighetshavere i Norge og internasjonalt. Vi har kontorer i Stavanger, Aberdeen, Doha og Kuala Lumpur.

Petrolink er organisert som et konsern med tre forretningsenheter:

 • Feltutvikling
 • Driftstjenester
 • Driftsstøtte

Petrolink leverer tjenester og løsninger innen følgende områder:

 • Driftssikring og rådgivning
 • Driftsdokumentasjon
 • Driftsledelse og driftsgjennomføring
 • Kompetansesikring
 • Simulatortrening
 • Sikkerhets- og beredskapstrening
 • Vedlikeholds- og inspeksjonsteknologi
 • Prosessteknologi
 • Prosessikkerhet og risikovurdering
 • Personellassistanse
 • Prosjekttjenester
 • Integrerte operasjoner
 • E-læring

Petrolink ble etablert i 1990 og har i dag over 100 ansatte med bred kompetanse og erfaring fra langsiktige strategiske til daglige praktiske oppgaver.

Våre tjenester er feltorienterte, kundetilpassede og dekker hele livsløpet i prosjekter – alltid for å maksimere driftsytelse, leveringsevne og sikkerhet.

Våre virksomhetsområder

Petrolink leverer tjenester til dine prosjekters totale livsløp, dvs. fra utvikling og bygging gjennom oppstart og drift til nedstengning. Fokus er på fasene feltutvikling, driftsgjennomføring og driftsstøtte, som også er våre hovedvirksomhetsområder.

Feltutvikling

Fra strategier, tekniske studier og arbeidsprosesser til feilfri oppstart.

Grundige driftsforberedelse er essensielt for å optimalisere drift, møte produksjonsmålog innfri HMS&K-krav. Petrolink har den erfaring og kompetanse som skal til for å delta i prosjekter fra konseptunnfangelse og feltutvikling gjennom fabrikasjon, installasjon og mekanisk ferdigstillelse til klargjøring og oppstart av drift.

Driftstjenester

Ledelse, tekniske tjenester og driftssikring for alle typer anlegg

Det viktigste målet for enhver interessent i utnyttelse av naturressurser er at driften er effektiv og sikker. Petrolink leverer alle tjenester som kreves for å utvikle og vedlikeholde driftsstrategier, organisasjonsplaner og arbeidsprosedyrer. Vi er klare til å delta i pågående operasjoner samt ta driftsmessig ansvar gjennom entreprisebaserte oppdrag. Vi har deltatt i driftsoppgaver gjennom mange år ved å levere en rekke tjenester for å øke verdier og samtidig forbedre ytelse og redusere risiko.

Driftsstøtte

Fra opplæring, dokumentasjon og personellassistanse til maksimal regularitet

Anlegg i drift krever kontinuerlig tilsyn for å opprettholde og forbedre effektivitet og sikkerhet, slik at den tekniske integriteten blir ivaretatt til enhver tid. Petrolink har betydelige personellressurser med den kompetanse, erfaring og innsikt som er nødvendig for en rekke sentrale oppgaver innen driftsikring. Det omfatter oppgaver fra konseptstudier og modifikasjonsforberedelser til tekniske løsninger klare for iverksettelse

For mer informasjon. vennligst se på våre TJENESTER side.

Misjon, mål & verdier

Å være en ledende leverandør av driftstjenester til olje- og gassindustrien og andre energisegmenter

Vi leverer tjenester til en rekke industrisegmenter:

 • Olje og gass
  – Offshore
  – Subsea
  – Landbasert inkl. LNG
 • Rafinerier og petrokjemi
 • Kraftproduksjon
 • Prosess og industri
 • Fornybart
 • Karbonfangst
 • Andre segmenter

Våre mål er å:

 • Være en foretrukken og langtids partner for våre kunder
 • Levere kvalitetstjenester gjennom fremragende planlegging og gjennomføring av aktiviteter – alltid med sterkt fokus på HMS&K, kostnad/nytte-forhold og effektivitet
 • Utøve en inkluderende bedriftskultur med entusiastiske medarbeidere som har de beste kunderelasjoner
 • Tilby attraktive arbeidsplasser med utfordrende muligheter basert på høy kompetanse og sterk faglig integritet
 • Gjennomføre prosjekter effektivt med resultatskapende og kostnadseffektive aktiviteter for våre kunder
 • Være attraktiv for våre eiere ved å levere forventet avkastning.

Vi skal anerkjennes for at vi:

 • Tilfører verdier til våre kunders gjennom tjenestene vi utfører
 • Leverer optimaliserte tjenester og tekniske løsninger
 • Tilbyr generiske og skreddersydde løsninger som innfrir forventninger
 • Har en dynamisk og fleksibel organisasjon alltid rede til å samarbeide med våre kunder
 • Leverer tjenester og løsninger som møter anerkjente standarder, prosedyrer og gjennomføringsmessige rutiner og beste praksis inkludert avtalte krav til HMS&K
 • Har finansiell styrke og soliditet

Våre leveranser

Å levere flerfaglige tjenester gjennom vår sterke ressursbase basert på kompetanse og erfaring for å støtte våre kunder i å oppnå økt verdiskapning og forbedrede resultater

Enten det dreier seg om aktiviteter i forbindelse med feltutvikling, modifikasjoner eller nedstengning er Petrolink klar til å bistå med driftsrelaterte oppgaver. Vi forstår kravene som gjelder for drift ut fra mange års erfaring fra drift av anlegg, systemer og utstyr for offshore- så vel som landbaserte anlegg. Våre referanselister omfatter også miljøtiltak, som anlegg for karbonfangst og kraftproduksjon.
 
Vår arbeidsform er basert på samhandling ved kombinasjon av dine og ditt selskaps anleggskunnskaper og vår driftsmessige erfaring, beste praksis samt utprøvd teknologi og metoder.

Petrolinks virksomhetsområder er:

 • Feltutvikling – sikre ferdigstillelse for igangsettelse
 • Driftstjenester – gjennomføre driftsoppgaver trygt og sikkert
 • Driftsstøtte – assistere og forbedre pågående driftsoppgaver

Petrolink leverer tjenester som:

 • Sikrer integritet av utstyr og møter krav til driftsregularitet, pålitelighet og driftsmessige forventninger
 • Stimulerer til samarbeid mellom operatørselskaper og leverandører
 • Viser fremragende resultater innen HMS&K

Våre tjenester er driftsorienterte:

 • Redusere tid til produksjonsstart
 • Sikre høye produksjonsrater og høy produksjon
 • Optimalisere produksjon og forbedre reservoarutnyttelse
 • Redusere investerings- og driftsutgifter
 • Forbedre sikkerhet og miljøvennlighet
 • Sikre samarbeid mellom operatør, kontraktører og leverandører
 • Stimulere til samarbeid mellom eiere, operatører, kontraktører og andre deltakere
 • Forbedre informasjonsdeling og beslutningsprosesser
 • Redusere driftsrisiko og forbedre anleggsintegritet

For mer informasjon. vennligst se på våre TJENESTER side.

En partner for framtiden

Ett av våre strategiske mål er å være en foretrukken partner i framtiden for våre kunder, som skal oppnås gjennom leveranse av kvalitetstjenester som overstiger forventninger.

Vi vil oppnå våre mål gjennom:

 • Bruk av profesjonelt og faglig kompetent personell
 • Sikre full støtte fra selskapets ledelse til alle aktiviteter
 • Drive utstrakt samarbeid i forhold til kunder og andre deltakere
 • Gjennomføre kontinuerlige forbedringskampanjer internt

Petrolink leverer tjenester og løsninger i henhold til anerkjente standarder, prosedyrer og fagarbeid. Vi integrerer beste industripraksis og forholder oss til myndighetspålagte og avtalte HMS&K-krav.

Petrolink er sertifisert i henhold til Kvalitetstyringsystemet ISO 9001:2015, Miljøstyringsystemet ISO 14001:2015 og Styringsystemet for arbeidsmiljø ISO 45001:2018.

Petrolink er registrert i innkjøpssystemet EPIM