Feltutvikling

Petrolink sikrer effektiv drift gjennom analyser, utvikling og forbedring av teknisk integritet av installasjoner fra design over drift til sluttproduksjon og nedleggelse.

Vårt personell har kompetanse, erfaring og utførelse, inkludert metoder og verktøy, for å tilby et bredt spekter av tjenester:

Kontakt:

Enhetsleder feltutvikling: ora@petrolink.no or +47 51 30 00 00

Prosjektledelse & gjennomføring

Petrolink leverer styringssystemer, gjennomføringsmodeller og spesialistpersonell til prosjektgjennomføring.

Vi leverer fleksible gjennomføringsmodeller med komplett ledelsesteam for maksimering av sikkerhet og framdrift i henhold til plan.

 • Innleie av tjenester for å styrke eksisterende prosjektorganisasjoner
 • Utsetting av oppdrag (entreprisebasert) for å ta fullt prosjektansvar på vegne av kunden

Vi tilbyr kvalitetstjenester på bakgrunn av mange års prosjekt- og operasjonellerfaring både fra Norge og internasjonalt:

 • Full prosjektledelse
 • Komplett ledelsesteam
 • Deltids- og overgangsledelse
 • Støtte til klargjøring for drift
 • Drifts- og vedlikeholdsstøtte
 • Endringsledelse
 • Logistikkledelse
 • Styring av myndighetskrav knyttet til HMS

Driftsforberedelser & rådgivning

Petrolink tilby støtte til feltutvikling, driftsforberedelser og modifikasjoner inkludert forbedringsinitiativer for planlagte og pågående aktiviteter.

Vi utvikler strategier, filosofier og planer for driftsforberedelser, driftsgjennomføring og driftsstøtte. Økt effektivitet, reduserte utgifter og forbedrede HMS&K-nivåer er pådrivere i vårt arbeid som sikrer at driftsmål blir oppnådd.

 • Driftsstrategier og -filosofier
 • Hovedplan og støtte til feltutbyggingsplanlegging (FEED/PUD)
 • Driftssikring and klargjøring for drift
 • Organisasjonsanalyser samt ressursledelse og rekruttering
 • Arbeidsprosesser og aktivitetsanalyser samt driftsprosedyrer
 • Utgiftsanalyser for å etablere driftsstrategi med tilhørende kostnader
 • Usikkerhets- og risikoanalyser
 • Beredskapsplanlegging og planlegging for oppstart etter driftsavbrudd

Kontakt:
Enhetsleder driftsforberedelser: ora@petrolink.no or +47 51 30 00 00

By combining our operations experience with our engineering capabilities we achieve cost/benefit tuned solutions for safe and high-performance operations.

Vedlikeholds- & inspeksjonsteknikk

Vårt mål er å bidra til betydelige besparelser innen vedlikeholds- og inspeksjonsplanlegging og gjennomføring. Våre tjenester legger til grunn kundekrav, myndighetspålagte krav og beste praksis på grunnlag av vår omfattende driftserfaring fra en rekke ulike anlegg.

Løsninger for forbedret driftsregularitet og reduserte utgifter gjennom optimaliserte vedlikeholds- og inspeksjonsprogrammer.

Vi bidrar til å oppnå sentrale krav til ytelse og produksjon, slik som mengder, planer, regularitet og HMS&K-krav. Det oppnås ved å følge opp anlegg fra tidlig prosjektfase gjennom feltutvikling til oppstart og kontinuelig gjennom drift. Strategier og grunnleggende krav må etableres ved prosjektstart og innarbeides gjennom feltutviklingsarbeidet som konkrete planer for iverksettelse og oppfølging:

 • Overordnede vedlikeholds- og inspeksjonsfilosofier
 • Vedlikeholds- og inspeksjonsstrategier
 • Feilmodus, effekt- og kritikkanalyse (FMECA)
 • Analyse av pålitelighetssentrert vedlikehold (RCM)
 • Analyser av pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikehold (RAM)
 • Løsninger for risikobasert inspeksjon (RBI)
 • Kostnadsanalyse (LCC og Opex)
 • Vedlikeholdsprogrammer presentert som feltvennlige arbeidspakker
 • Reservedelslager for oppstart og drift

Prosessikkerhet & risikovurdering

Petrolink sikrer at anlegg og systemer er prosjektert for å møte krav til sikkerhet og ytelse for planlagt bruk.

Styring av sikkerhet og risiko må være fullt integrert med overordnet styring av organisasjoner og anlegg. Det kreves tilpassede og kostnadseffektive løsninger uten å begrense kreativitet hos ansatte med stivbente regler og prosedyrer.

Eksponering for mulige farer må styres slik at sannsynslighet for tap begrenses gjennom sikkerhets- og risikobasert prosjektering, driftsprosedyrer og kontrolltiltak.  I tillegg må redundans og nedstengningssystemer finnes som begrenser uønskede konsekvenser. Risiko og sikkerhetsmessige temaer må vurderes på en strukturert og kvantifiserbar måte i lys av en overordnet strategi:

 • Områdeklassifisering (HAC)
 • Barriereanalyser
 • Kvantitativ risikovurdering (QRA)
 • HAZOP-analyser
 • HAZID-analyser
 • Kriseintervensjonsanalyser (CRIOP)
 • Tekniske revisjoner

Vår tilnærming støttes av gap-analyser gjennom verifikasjon av prosjektering, drift og vedlikehold for å iverksette forbedringstiltak for funn som gjøres.

Prosessteknologi

Vårt driftsmessige fokus sikrer høye produksjonrater med best mulig regularitet og produksjonsvolum for ethvert driftsmessig scenarie. Vi benytter anerkjente analyseprogrammer i våre arbeider.

Petrolink tilbyr tjenester fra konseptstudier og feltutvikling til driftsoptimalisering og driftsstøtte for planlagte og pågående aktiviteter.

Våre tjenester er driftsorienterte og er bygget på vår omfattende driftserfaring fra en rekke tekniske systemer og bruksområder. Vi leverer kjernetjenester til prosess- og driftspersonell som tilrettelegger for utarbeidelse, verifikasjon og gjennomføring av prosjekteringsarbeider. Vi dekker alle prosjektfaser fra tidligfase og prosjektering gjennom oppstart og drift til haleproduksjon og nedstengning.

 • Utbyggingsplaner
 • Konseptstudier
 • Prosesserings- og strømningsanalyser
 • Flaskehalsanalyser og utredning av produksjonsoptimalisering
 • FEED-arbeid og støtte til detaljprosjektering
 • Designverifikasjon og vurdering av teknisk integritet
 • Støtte til driftsforberedelser og drift

Integrerte operasjoner

Petrolink tilbyr forbedring av driftsytelse ved å kombinere tekniske kunnskaper og driftserfaring gjennom systemintegrasjon, informasjonsdeling og samhandling mellom mennesker.

Vi utvikler løsninger for å håndtere utfordringer og muligheter bedre ved å knytte mennesker, organisasjoner og teknologier sammen på en velstrukturert måte. Slik blir informasjon alltid lett tilgjengelig på tvers av organisasjoner og geografiske steder for bedre beslutningsprosesser.

 • Drifts- og samhandlingssentere
 • Organisasjonsmodeller og arbeidsprosedyrer
 • Samhandlingsmodeller for operatørselskaper, kontraktører og leverandører
 • Samhandlingsmodeller over forskjellige geografiske steder
 • IT-topologi og -infrastruktur

Vi forbedrer løsning av en rekke sentrale oppgaver:

 • Feltstyring og tilstandsovervåking
 • Informasjons- og alarmhåndtering
 • Produksjonsoptimalisering og rørledningsstrøm
 • Driftsløsninger og tjenester
 • Endringsledelse, iverksettelse og opplæring

Vi sikrer at felles mål for alle deltakende parter imøtekommes, som omfatter alt fra driftspersonell til hovedkontor inkludert leverandører og kontraktorer.

Prosjekttjenester

Petrolink leverer personell til prosjektgjennomføring på leder- og disiplinnivåer for perioder med høy arbeidsbelastning og udekkede faglige behov.

Vår ressursbase består av følgende typiske personellkategorier:

 • Prosjektledere og planleggere
 • Kostnadsingeniører og innkjøpsspesialister
 • Prosjektingeniører, kontraktsingeniører og analytikere
 • Dokumentkontrollpersonell
 • Myndighetskoordinatorer
 • Ingeniører innen prosessteknologi, automasjon, elektro og mekanisk
 • Byggeplassledere og MC&C-personell
 • Vedlikeholdsingeniører og spesialister innen driftsinspeksjon
 • HMS-ingeniører og sikkerhets- og beredskapspersonell

Vi leverer tjenester tilpasset aktuelle behov med nødvendig fleksibilitet:

 • Prosjektkontrolltjenester inkludert leveranse av personell, systemer og utstyr samt prosedyrer
 • Team for prosjektkontroll ved bruk av kundens kontorer, systemer og prosedyrer
 • Midlertidig personell for prosjektkontrolloppgaver for kortere eller lengre tidsrom

Kontakt:
Enhetsleder feltutvikling: ora@petrolink.no or +47 51 30 00 00