Hjem

Hugin A

System 23
Gasskompresjon

Systembeskrivelse

Generell beskrivelse

Gasskompresjon på Valhall består av 4 sentrifugalkompressor-trinn. Hvert trinn er utstyrt med en uavhengig eletrisk motor, innløpsvæskeutskiller og tilhørende kjølere. Selve kompressorsystemet er designet for å komprimere gass fra 1.- og 2.trinns separatorer opp til ett trykk på 64 barg.[rev]  Hele systemet har en designet utløpsrate på 5 MSm3/d, mens selve kompressordelen har en utløpsrate på 4,1 MSm3/d. Naturgass fra 1.trinns kompressor blir komprimert gjennom 2.- og 3.trinns kompressor i rekke. En andel av HP utløpsgass fra 3.trinns kompressor blir resirkulert tilbake til 1.trinns kjøler/væskeutskillerinnløp gjennom en ejektor. Gassen fungerer som drivkraft. Ejektoren vil trykke opp gassen fra 2.trinns separator før innløp til 1.trinns kompressor. 3.trinns kompressor vil avgi den komprimerte gassen videre til tørking/NGL system. Den tørkede gassen blir komprimert i 4.trinns kompressor (system 27) for gassmåling og eksport. Systemet består av følgende hovedkomponenter:
Systemtilknytning Følgende system er knyttet opp mot gasskompresjonsanlegget:
 • System 11 – Oljeproduksjon
 • System 13 – NGL
 • System 24 – Gasstørking
 • System 25 – Gassbehandling
 • System 27 – Gasseksport og måling
 • System 31 – Fakkelsystem
 • System 32 – Glykolregenerering
 • System 42 – Importgass
 • System 43 – Kjemikalieinjeksjon
 • System 45 – Kjølesystem
 • System 81 – Åpen/lukket drenering

Systeminteraksjon 

Systemtegninger

Forenklet systemtegning

Detaljert systemtegning

PH-ME-P-9000-001

Process Flow Diagram - Overall Facility Process

Prosessbeskrivelse

Prosessen

Selve gasstoget består av fire gasskompresjonstrinn. De tre første trinnene blir brukt med utløpskjøling og væskeutskilling. Gassen blir tørket mellom andre og tredje trinn i DRIZO TEG regenereringspakke. Alle fire trinn er elektrisk drevet med fast turtall. Avgass fra 2.trinns separator blir ledet gjennom 2.trinns gass ejektor og vil øke trykket til 1.trinns sugetrykk på ca. 4 barg. Gass fra første og 2.trinns separatorer vil blande seg oppstrøms av 1.trinns sugekjøler og vil bli kjølt ned til ca 40°C. Væske fra 1. trinns skrubber blir ledet tilbake til 2. trinns separator under nivåkontroll.

Gassen blir komprimert i første trinn til ca 12,3 barg før den entrer 1.trinns utløpskjøler. Gassen blir her kjølt ned til 30°C og sammen med avgass fra NGL stabiliseringstårn rutet til 2.trinns skrubber. Utskilt væske fra 2.trinns skrubber blir ledet tilbake til 1.trinns separator under nivåkontroll. Gassen blir deretter komprimert til 36 barg i 2.trinns kompressor. Fra 2.trinns kompressor blir gassen kjølt ned til 25 °C før gassen entrer TEG kontaktor innløpsskrubber. Gassen blir her tørket og vil videre blir ført til tredje trinns innløpsskrubber. Utskilt væske fra kald separator vil blir ført tilbake til tredje trinns skrubber.

Kondensat fra tredje trinns skrubber blir rutet til NGL stabiliseringstårn under nivåkontroll.

Gassen blir komprimert til 64 barg i tredje trinns kompressor og deretter kjølt ned til ca 25 °C i utløpskjøler. Gassen passerer gjennom gass-gass mellomtrinnskjøler og kald separator. Utskilt væske og gass fra kald separator blir resirkulert tilbake gjennom gass-gass mellomtrinnskjøler for behandling av prosessgassen før entring av 4.trinns kompressor.

Prosesskontroll

1.trinns kompressor blir trykksatt med ubehandlet prosessgass fra 1. og/eller flerbruksseparatorer. Trykket i separatorer blir regulert av 11-PIC-92255 (1.trinn) og 11-PIC-92155 (flerbruks) i en delt konfigurasjon med settpunkt på sugetrykk fra kompressor kontrollsystem (CCP) og utløp til fakkel.

Kompressor kontrollsystem (CCP) bruker ett fjernstyrt settpunkt fra trykkontroller tilhørende 1.trinns separator og flerbruksseparator til å håndtere 1.trinns sugeventil. Ventilen er plassert oppstrøms 1.trinns sugeskrubber.

 

Trykkregulering – 2.trinns separator

Trykkontroll på 2.trinns separator blir regulert av en trykkontroller (11-PIC-92255) med delstyring til 1.trinns ejektor omløpsventil (11-PV-92255). Kontrolleren vil ha en reversert funksjon dvs. når trykket stiger, vil kontrolleren stenge omløpsventilen slik at mer gass blir tilført fra separatoren.

 

Trykkregulering – kompressorer

Formålet til kompressortoget er å komprimere og behandle gass frigjort fra separatorer. En av hovedformålene vil bli å regulere trykket (PIC-92632) i TEG kontaktoren til rundt 35 barg. Dette er viktig for å oppnå riktig duggpunkt. Trykket i TEG kontaktoren blir kontrollert med å variere gjennomstrømningen for å kunne motsvare gasstrømning fra separatorer og kompressortrinn. Dette vil blir regulert av tredje trinns sugeventil (23-PV-92632).

 

Gjennomstrømning – kompressorer

I tillegg til primær kontroll, har hvert trinn følgende sekundær kontroll objektiv, Pumpegrenseregulering/ individuell gjennomstrømning (omløpstrømning).
Hver av kompressorene er utstyrt med en strømningskontroller som regulerer kapasiteten gjennom kompressor med å håndtere sugeventil og omløpsventiler.

 

Temperaturregulering – kompressorer

Utløpstemperaturen på hver av utløpskjølere blir kontrollert ved å regulere tilførsel av kjølemedium. 2.trinns utløpskjøler temperaturkontrollventiler er utstyrt med minimum strømnings stopp for å hindre varmesjokk i mellomtrinnskjølere.

 

Nivåregulering – sugeskrubbere

1. og 2.trinns sugeskrubbere er to-fase separatorer. Utskilt væske fra hver av skrubberne vil blir rutet til henholdsvis 2.trinns og 1.trinns separatorer. Nivåkontrollere (23-LIC-92523 A/B & 23-LIC-92632 A/B) vil regulere denne sløyfen.

3.trinns sugeskrubber er også en to-fase separator. Den utskilte NGL vil bli ført til NGL stabiliseringstårn under nivåkontroll (23-LIC-92723 A/B).

 

Pumpegrenseregulering – maskinbeskyttelse

Hver av kompressor trinnene er utstyrt med ”Anti-Surge” kontrollere. Det individuelle systemet overvåker kompressorens suge/utløpstrykk, temperatur og strømning for å fastsette kompressorens ytelse parallellt med kompressor kurve.

 

Smøreolje – kompressorer

Smøreoljenivå, strømning, trykk, filter differensialtrykk og pumpe status blir overvåket av prosesskontrollsystemet.

 

Sekvenser

Hvert kompressortrinn blir startet og vil gå i resirkulasjon inntil alle trinn er startet. Etter oppstart vil alle isoleringsventiler mellom trinnene være åpne. Oppstartssekvensene er satt opp slik at man forminsker utslipp til atmosfære (fakling).

 

Trykkavlastet start – Kald start

En typisk kaldstart kan i korthet summeres som en oppstart etter en avblåsing, selv om plattformen er stengt ned og alle prosess linjer avblåst, vil det være væskenivå i skrubbere og beholdere. Et annet eksempel på oppstart vil være oppstart etter tap av kraft (black-start).

Antagelse – Operatør må sørge for kompressortoget er spylt før en oppstart.
Antagelse – En betingelse for en kald og black-start er at systemet er spylt med importgass før oppstart.

 

Trykksatt start – Normal start

En normal oppstart av gasskomprimering kan summeres som en oppstart etter en stans uten avblåsing og at olje-og gassproduksjonen er trykksatt. Nivå og trykk på separatorer må være tilfredstillende for å sikre tilstrekkelig gassvolum/strømning før oppstart på hvert trinn. Isoleringsventilene er arrangert i parallelle par, hvert par med en liten og en stor ventil. Parene er satt opp slik at ventilene åpner i rekkefølge, – liten ventil først deretter den store når differansetrykket er akseptabelt. Når kompressorene går på recycle, starter man opp oljeproduksjonen gradvis ved å øke tilførsel fra brønnene.

Ved oppstart av gasskompresjonstrinn med kontinuerlig tilbakekjøring oppnår man en varmekilde for oljestrømmen.

 

Kompressor grensesnitt

Når hvert trinn er trykksatt vil kompressorkontrollsystem overvåke og kontrollere drift av kompressorer. Dette inkluderer stenging av omløpsventil og laste kompressoren. Prosesskontrollsystemet håndterer sekvensene for oppstart av hvert kompressortrinn mens kompressorkontrollsystemet overvåker og kontrollerer/beskytter kompressoren.

Selve overleveringen mellom kompressorkontroll og prosesskontrollsystem vil være når kompressoren er startet og kompressorkontrollsystem vil overta overvåkingen av kompressor.

 

Systembeskyttelse

Under systemovervåkning finner vi enheter som brukes til å detektere unormale tilstander under drift. For overall overvåkning har man prosesskontrollsystemet (ABB) som håndterer signal og utføring av en eventuell prosessikringsaksjoner. Enheten overvåker kontinuerlig anlegget og iverksetter aksjon om nødvendig. En prosessavstengning kan bli utløst i OS direkte eller av kompressorkontrollsystem (CCP).

Som nevnt før har kompressorene ett eget kontrollsystem (CCC) for styring og overvåking av kompressorene. Systemet har egne enheter som er fullt integrert i OS og brukergrensesnittet er via ABB kontrollsystem. Kompressorstyring, kompressorsekvenser og alarmhåndtering håndteres i OS.

 

Nød- og prosessnedstenging

For å sikre personell og utstyr er det installert sikkerhetssystemer som brann- og gassdeteksjon, nødavstengning (ESD), automatiske og manuelle brannbekjempelsesystem og opplegg for trykkavlasting til fakkelrelaterte systemer. Brann- og gassdetektorer er installert for å oppdage eventuelle branntilløp og gassutslipp. Nødavstengingssystemet (ESD) stanser og isolerer alle systemene på plattformen med unntak av kritisk utstyr som har en operativ funksjon i en fare- eller ulykkesituasjon.

 

En avstenging kan deles inn i flere nivå:

 

APS

APS er nødprosedyren som er rangert øverst i hierarkiet. Resultatet av å iverksette prosedyren er å trykkavlaste prosessystemet, alle elektriske systemer isoleres og fasilitetene går i sikker stilling.

 

ESD 1

ESD 1-nivået har som hensikt å dekke alvorlige situasjoner hvor utslipp av eksplosjonsfarlig gass påvises i ikke-eksplosjonsfarlig område (typisk i HVAC-innløp). Hovedhensikten med ESD 1-nedstenging er å kontrollere antennelseskilder ved å isolere strømmen til disse, og sikkert stenge de ned og dermed redusere potensialet for antennelse av eksplosjonsfarlig gassky eller væskeutslipp.

 

BD

Trykkavlasting initieres for å:

 • Fjerne gass/redusere trykk fra utstyret som har lekkasje for å redusere omfagnet og tiden av situasjonen.
 • Fjerne gass/resusere trykk fra nærliggende utstyr for å begrense opptrappingsrisikoen.

 

ESD 2

ESD 2 er den lavest rangert nødavstengingsprosedyren på Valhall. Denne ESDen skal skille prosessdelene og isolere ikke-essentsielt tennkilder i naturligventilerte områder.

 

PSD

PSD-systemet har fire nivå:

 • PSD0 – Valhall total nedstenging
 • PSD1 – PH total produksjonsnedstenging, tier 1, 2, 3 brønnedstenging.
 • PSD2 – PH delvis produksjonsnedstenging.
 • PSD3 – Utstyrsnedstenging

Beskrivelse av utstyr

23-CQ-9101 - Gass ejektor

PH-ME-P-0004-002

PH-ME-P-0004-002-HP-Gas-Compression-Rev-B.pdf

PH-25938-R-4160007-001

General Arrangement Drawing

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

Gass ejektoren er installert nedstrøms av separatorer, for å øke sugetrykket til 1.trinns kompressor.

Gass fra 2.trinns separator vil strømme inn på gass ejektor. Her vil trykket øke til ca 4 barg med hjelp av motivgassen fra tredje trinns skrubber. Selve ejektoren har ingen bevegelige deler men bruker HP drivgass til å komprimere lavt trykk til ett mellomliggende trykk.

Fordeler med bruk av gass ejektor:

 • Ingen bevegelige deler
 • Ubetydelig vedlikehold
 • Pålitelig
 • Enkel kontrollfilosofi
 • Lavt støynivå
 
 
Systemovervåkning

For systemovervåkning har man følgende kontrollenheter:

TAGBeskrivelse
11-PIC-92255Todelt kontroll av 23-PV-92255A og 11-PV-92255B. Kontrollerer trykk gjennom ejektor og trykk i 2.trinns separator.
23-PV-92255AKontrollventil som regulerer trykket ut fra ejektor.
23-FI-92484Ultrasonisk strømningsmåling av drivgass.
23-PI-92484Trykkovervåking av drivgass.
23-PI-92483Trykkovervåking utløp av ejektor.
Nød og prosessavstenging ESD og PSD
 

ESD/PSD

TAGBeskrivelse

23-PI-92482

PSLL

Gir LL-trykkalarm ved utløp gass ejektor.

Vil føre til PSD på utstyr.

23-XV-92481Isoleringsventil, drivgass innløp til ejektor.

 

Sikkerhetsfunksjoner

TAGBeskrivelse

23-PSV-92485

23-PSV-92486

Sikkerhetsventiler, hindrer overtrykk i ejektor. Ventilene er seriekoblet hvor en alltid er operativ mens den andre er utkoblet og kan vedlikeholdes. Ventilene løser ut ved ett trykk på 10 barg.
 
Tekniske data
ElementBeskrivelse
Utstyrsnavn2.trinns separator gass ejektor
TAG-nummer23-CQ-9101
TypeHorisontal gass-ejektor
LokalisertCellar dekk
Designtrykk70 barg at 135°C
Kapasitet45 MSM3/D at 1,8 barg
LeverandørTransvac
Fabrikant 
 EnhetMotivSugesideUtløp
Væskestrøm NaturgassNaturgassNaturgass
TrykkBara33,52,85,1
Temperatur°C316037,4
TetthetKg/m337,13,05,186
VolumstrømKg/h3856185 – 23066162
Molekylvekt 23,629,125,3

23-HA-9103 - 1.trinns innløpskjøler

PH-ME-P-0151-001

PH-ME-P-0151-001.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

Innløpskjøleren består av serier av rør og er designet med maksimalt overflateområde, mellom kjølemediumet og gassen, men med minimal motstand for væske/gass. Gass fra ejektor og separatorer vil passere gjennom rørene mens kjølemedium strømmer over rørene og kjøler ned gassen til ca 40 °C. Kompressor innløpsventiler er plassert oppstrøms kjøler og vil vil bli regulert av prosesskontrollsystemet. Tilførsel av kjølemedium gjennom kjøler overvåkes av 23-TIC-92504 som vil regulere kontrollventil 23-TV-92504.


Systemovervåkning

For systemovervåkning av 1.trinns innløpskjøler har man følgende kontrollenheter:

TAGBeskrivelse
23-TIC-92504

Overvåker/kontrollerer 23-TV-92504

Gir alarm i OCR ved for høy gasstemperatur ut av kjøler.

23-TV-92504Kontrollventil – Styrer gasstemperaturen ut av kjøler ved å regulere tilførsel av kjølemedium.
23-PDI-92502Gir alarm i OCR ved Høyt differansetrykk inn/ut av kjøler.
23-FI-92512AStrømningsmåler – gasside
23-FI-92512BStrømningsmåler – gasside
23-PI-92512Innløpstrykk – gasside
23-TT-92512Temperatur – gasside
23-TI-92502Innløpstemperatur – gasside
23-PI-92504Utløpstrykk – gasside
 
Nød og prosessavstenging ESD og PSD
TAGBeskrivelse
23-PDI-92501Differansetrykkalarm over innløpsventiler
23-YSV-92445Avblåsningsventil, åpnes ved de fleste tilfeller av branndeteksjon og ved nød- eller prosessavstenging.
23-ESDV-92501ANødavstengingsventil, stenges ved ESD/PSD
23-ESDV-92501BNødavstengingsventil, stenges ved ESD/PSD
 
Tekniske data [HOLD]
ElementEnhetBeskrivelse
  RørsideSkallside
Fluid NaturgassKjølemedium
Total strømningKg/h231800134300
Designforhold 10,8 barg at 150°C/-28°C14 barg at 150°C
Trykkfall (tillatt/kalkulert)Bar  
  InnløpUtløpInnløpUtløp
VæskestrømKg/h    
DampstrømKg/h    
Operativ temperaturºC49,5   
Operativ trykkBarg    
Hastighetm/s  
Tetthet (væske/damp)Kg/m3    
Viskositet (væske/damp)cP    

23-VG-9101 - 1.trinns sugeskrubber

 

PH-ME-P-0003-001

PH-ME-P-0003-001 (LP Gas Compression, Rev-B).pdf

PH-ME-P-0152-001

PH-ME-P-0152-001.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

 

Kjølt gass strømmer inn på 1. trinns sugeskrubber som er en to-fase separator. Når temperaturen på gassen senkes, vil noe væske utskilles. Denne må fjernes i væskeutskilleren (suction scrubber) som er en vertikal tank 5.1 meter høy og 3.36 meter i diameter. Utskilt væske blir ført tilbake til innløpet på 2. trinns separator av to parallellkoblete kontrollventiler. Disse ventilene blir kontrollert av 23-LIC-92521.

Væskeutskilleren består av flere interne komponenter:

Evenflow HE:
Er designet for å minske kraftmomentet på tilført føde, slik at man muliggjør utskilling av væske og fast-partikler fra fødegassen og at gassen blir jevnt fordelt i væskeutskilleren.
Dette er nødvendig for å begrense gjennomslag og maksimere utskilling ved hjelp av tyngdekraft.

Mesh type agglomerator:
Er montert oppstrøms av dråpefangeren. Forskjellen mellom agglomeratoren og dråpefangeren er at meratoren er designet til å operere under maksimal væskemengde. Effekten av dette vil være utvidet størrelse på oppstrøms væskedråper og på denne måten øker man væskeutskilling nedstrøms innredning. Videre vil denne skape ett trykkfall før dråpefangeren slik at man eliminerer en tilstedeværende feilfordeling før gassen passerer gjennom.

Vane pack demister:
Består av en serie av parallelle plater med kanaler for oppsamling av væskepartikler. Den mettede dampen som nærmer seg platene blir tvunget til å forandre retning flere ganger. De mettede væskedråpene blir kastet mot plateveggen og konverterer dråpene til væskeform.

 

Sammensmelting av mindre dråper blir dannet med hjelp av to mekanismer ,oppvigler og overflatekontakt (overflaten er våt slik at når små dråper treffer vil de bli absorbert). Den oppsamlede væsken vil bevege seg gjennom kanalen, som er perpendikulær til gasstrømmen , til væskeoppsamler. Fra væskeoppsamler blir væsken drenert til bunnen av skrubberen via et vertikalt rør som strekker seg under LLLL.

Systemovervåkning

Følgende kontrollenheter/funksjoner er tilkoblet 1.trinn sugeskrubber:

 

PCS:

TAGBeskrivelse

23-LIC-92521

LSL/LSH

Overvåker/kontrollerer 23-LV-92521 A/B

Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt nivå i skrubber.

23-LV-92521 A/BKontrollventiler – styrer nivå i skrubber ved å regulere retur til 2.trinns separator.

23-PI-92521

PSL/PSH

Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt trykk i skrubber.

23-PDI-92522

PDSH

Gir alarm i OCR ved for høyt differansetrykk mellom inn/utløp.

23-LI-92529 1-3

LSL – 2 av 3

2 av 3 gir alarm i OCR ved for lavt væskenivå
23-FI-92521Ultrasonisk strømningsmåler ved væskeutløp.
23-XA-92529 

 

CCP:

TAGBeskrivelse
23-PIC-92538Overvåker kompressor sugetrykk ved å regulere 23-PV-92538.
23-PV-92538Regulerer sugetrykket til 1.trinns kompressor.
 
Nød og prosessavstenging ESD og PSD

Følgende brytere er koblet til nød- og prosessnedstenging:

TAGBeskrivelse

23-LI-92523

LSLL

Gir LL nivåalarm i skrubber utløser PSD

23-LI-92523

LSHH

Gir HH nivåalarm i skrubber utløser PSD

23-PI-92523

PSHH

Gir HH trykkalarm i skrubber utløser PSD

 

Sikkerhetsfunksjoner

TAGBeskrivelse
23-YSV-92526Avblåsningsventil, åpnes ved de fleste tilfeller av branndeteksjon og ved nød- eller prosessavstenging.

23-PSV-92640

23-PSV-92641

Sikkerhetsventiler, hindrer overtrykk i skrubber. Ventilene er seriekoblet hvor en alltid er operativ mens den andre er utkoblet og kan vedlikeholdes. Ventilene løser ut ved ett trykk på 10 barg.
Tekniske data
ElementBeskrivelse
Utstyrsnavn1.trinns sugeskrubber
TAG-nummer23-VG-9101
TypeHorisontal væskeutskiller
LokalisertPH
Størrelse3,36m x 5,1 m
Designtrykk10 barg at 135 °C/-28 °C/full vakuum 185 °C
Driftstrykk3,4 barg
DesigntemperaturXXXXXX
Driftstemperatur40 °C
LeverandørCDS
FabrikantXXXXXX

23-KA-9101 - 1.trinns kompressor

 

PH-ME-P-0153-001

PH-ME-P-0153-001.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

Kompressoren er av type RB 71-5, hvor R står for Radial, B for Barrel (tønne), 71 for gjennomsnitt diameter på impellere i cm og 5 står for antall impellere eller ”trinn”. Som nevnt er dette en såkalt tønnekompressor hvor de innvendige deler er satt sammen i ett tønnehus og består av følgende komponenter: Kompressorhus, aksel, løpehjul, radiallager, aksiallager, løpehjulstetning, akseltetning, oljefilmtetning, skovløs diffusor, vendeskovler, avbalanseringsstempel, og spiralhus.

Trykkstigningen i en radialkompressor kan sammenlignes med en sentrifugalpumpe. Gassen vil bevege seg gjennom løpehjulet radialt slik at det oppstår trykkenergi. Aksialkraften kompenseres med et avbalanseringsstempel som har utløpstrykk på den ene siden og sugetrykk på den andre. Siden trykkøkningen er liten for hvert trinn er kompressoren konstruert med 9 trinn. Normalt vil ca 60 % av energioverføringen foregå i løpehjulet og de resterende 40 % i diffusorene hvor en del av hastighets- energien omformes.

Kompressoren er designet for høyt turtall men vil bli kjørt med et fast turtall. Et kjent problem er pumping (surge) som oppstår når gasstrømmen til kompressor reduseres. Man kommer over i en ustabil tilstand når mottrykket etter kompressoren faller og gjennomstrømning starter på ny. Man får da en vekselvis strømning fremover og bakover slik at man kommer en over i en pumpetilstand (Surge).

I denne tilstanden er det meget stor fare for skade på rørsystem, ventiler og kompressor. Det er installert et kontrollsystem som i utgangspunktet overvåker og styrer alle sekvenser i forbindelse med oppstart og normal drift av kompressor. Kontrollsystemet overvåker og pumping (antisurge) på kompressoren slik at man alltid har en stabil tilførsel/strømning.

Kompressorkontrollsystem (CCP)

CCP tar også hånd om styring av tetnings gasstrøm, baktrykk, buffer gasstrøm, omløps styring og det som ellers tilhører kompressoren drift og hjelpeutstyr.

Kompressorkontrollsystem (CCP) tar også hånd om pumping på kompressoren (antisurge control). Denne kontrollen tillater kompressoren alltid å arbeide under stabile forhold, uavhengig av gasstrømmen til prosessen. Omløpsventiler er fail safe open og blir holdt åpne av magnetventiler. Omløpsventilene trenger ingen styring når kompressoren er i ”Operating Mode”, men det er integrert, i CCP , en mulighet for å styre dem manuelt.

Smøreoljesystemet består av pumper, kjølere, filtere, varmeelement og tilhørende overvåknings utstyr. Selve oljereservoaret ligger i rammen til kompressoren og tilfører olje til giret og lager til kompressorer. Smøreoljen har da som funksjon å redusere friksjon, mekanisk slitasje, indre lekkasje, fjerne friksjonsvarme og beskytte mot korrosjon. Hovedpumpen på sørger for sirkulasjon i systemet. Ved driftsstans eller reduserte omdreininger vil en backup pumpe starte slik at man opprettholder oljetrykket. Under sirkulasjon vil oljen passere filtere og kjølere

Tetningsgassystemet har som oppgave å hindre at prosessgass slipper ut til atmosfære i kompressorene. Hver kompressor har et eget tetningsgassystem som befinner seg mellom akslingens lager og kompressorens trinn. Den roterende tetningen sitter fast i akslingen mens den statiske tetningen er montert i kompressorens casing. Hvert system består av av to steg. Hvert steg bestående av en roterende tetning og en statisk tetning som beveger seg i akseretning. Fjærpakker presser den statiske tetningen opp mot den roterende tetningen. I hver ende er det montert karbonringer som er i kontakt med akslingen.

Sealgass (2) vil strømme ut til prosess (1) og mellom tetningene og ut til LP fakkel(3) i første trinn. Buffer gass( Nitrogen)(4) vil strømmer mellom tetningene og ut til atmosfære(6) på andre trinn. Nitrogen vil strømme over karbon tetningene og ut til atmosfære og LP fakkel.

1. Lekkasje til prosess
2. Seal gass tilførsel
3. Utløp til LP fakkel
4. Separasjon gass tilførsel
5. Stengt
6. Utløp til atmosfære vent. system
7. Buffer gass tilførsel
8. N2 lekkasje

 
Systemovervåkning

For systemovervåkning av 1.trinns kompressor har man følgende kontrollenheter:

PCS:

TAGBeskrivelse
23-TI-92533

Gasstemperatur på sugesiden av kompressor.

Gir høy/lav temperaturalarm til OCR.

23-PDI-92534

Differansetrykk over innløpsfilter.

Gir høyttrykkalarm i OCR

23-PI-92532

Gasstrykk på sugesiden av kompressor.

Gir høy/lav trykkalarm i OCR.

23-PI-92539

Gasstrykk på utløpssiden av kompressor.

Gir høy/lav trykkalarm i OCR.

23-TI-92539

Gasstemperatur på utløspsiden av kompressor.

Gir høy/lav temperaturalarm i OCR.

 

CCP:

TAGBeskrivelse
23-FC-92542Strømningskontroller som regulerer 23-FV-92542
23-FV-92542Brukes kun ved hurtig de-akselerasjon/nødavstenging av kompressor.
23-FIC-92543Pumpegrense- og resirkuleringskontroll. Regulerer kontrollventil 23-FV-92543
23-FV-92543Regulerer gjennomstrømning gjennom kompressor.
23-TI-92532Gasstemperatur på sugesiden av kompressor
23-PI-92531Gasstrykk på sugesiden av kompressor
23-PI-92537Gasstrykk på utløpssiden av kompressor
23-FI-92537Gasstrømning på utløpssiden av kompressor
23-TI-92536Gasstemperatur på utløpssiden av kompressor
Nød og prosessavstenging ESD og PSD
TAGBeskrivelse

23-PDI-92530

PDHH

Gir HH-differansetrykkalarm over innløpsfilter.

Fører til PSD-3

23-PI-92535

PSLL

Gir LL-trykkalarm på sugesiden av kompressor.

Fører til PSD-3

23-PI-92535

PSHH

Gir HH-trykkalarm på sugesiden av kompressor.

Fører til PSD-3

23-PI-92536

PSHH

Gir HH-trykkalarm på utløp av kompressor.

Fører til PSD-3

23-PI-92536

PSLL

Gir LL-trykkalarm på utløp av kompressor.

Fører til PSD-3

23-TI-92537

TSHH

Gir HH-temperaturalarm på utløp av kompressor.

Fører til PSD-3

 

Sikkerhetsfunksjoner:

TAGBeskrivelse

23-PSV-92540

23-PSV-92541

Sikkerhetsventiler, hindrer overtrykk i kompressor. Ventilene er seriekoblet hvor en alltid er operativ mens den andre er utkoblet og kan vedlikeholdes. Ventilene løser ut ved ett trykk på 26 barg.
 
Tekniske data
ElementBeskrivelse
Utstyrsnavn1.trinn kompressor
TAG-nummer23-KA-9101
TypeRB 71-5
LokalisertPH
Kapasitet4,8MM SM3/D at Δ 8,9 bar
Drivverk11000 kW at 6300 RPM
Designtrykk30 barg at 175°C
Driftstrykk4 barg
Designtemperatur190°C
Driftstemperatur19,3°C
LeverandørManturbo
FabrikantManturbo

23-HA-9114/9115 - 1.trinns utløpskjølere

PH-ME-P-0160-001

PH-ME-P-0160-001.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

1.trinns utløpskjølere er sammensatt av to rørvarmevekslere i serie som er plassert over hverandre. De to vekslerene, med mindre unntak , er identiske. Hensikten med å kjøle gassen er at de tyngre hydrokarbonene skal kondensere. Varmeveksleren er en en-fase veksler. To væsker, med forskjellig temperatur, vil strømme gjennom veksleren. Gass vil strømme gjennom rørene og kjølemedium over rørene. Varme vil bli overført fra gassen til kjølemediumet gjennom rørveggen. For å øke effekten på varmevekslingen er veksleren designet med ett maksimalt overflateområde.

Gass fra 1.trinns kompressor, med temperatur på 31°C og 12 barg, strømmer gjennom rørene til 23-HA-9115. Gassen kjøles av kjølemedium bestående av 30% TEG/Vann fra et lukket system. Gassen vil deretter strømme gjennom rørene til 23-HA-9114 og ledes til 2. trinns sugeskrubber med en temperatur på ca 25° C og trykk på ca 11 barg.

 

Systemovervåkning
For systemovervåkning har man følgende kontrollenheter:

PCS:

TAGBeskrivelse
23-TI-92602Gasstemperatur ved innløp til kjøler
23-PI-92602Gir alarm i OCR ved høyt differansetrykk mellom inn/utløps kjølemediumslinje.
23-TI-92603Gasstemperatur ved utløps av første kjøler (23-HA-9114)
23-TV-92604Kontrollventil – Styrer gasstemperaturen ut av kjøler ved å regulere tilførsel av kjølemedium.
23-TIC-92604

Overvåker/kontrollerer 23-TV-92604

Gir alarm i OCR ved for høy gasstemperatur ut av kjøler

 
Nød og prosessavstenging ESD og PSD

Følgende brytere er koblet til nød- og prosessnedstenging:

TAGBeskrivelse
23-TIC-92604

Overvåker/kontrollerer 23-TV-92604

Gir alarm i OCR ved for høy gasstemperatur ut av kjøler

23-TV-92604Kontrollventil – Styrer gasstemperaturen ut av kjøler ved å regulere tilførsel av kjølemedium.
23-PI-92602Gir alarm i OCR ved høyt differansetrykk mellom inn/utløps kjølemediumslinje.

 

Sikkerhetsfunksjoner:

TAGBeskrivelse
23-YSV-92454Avblåsningsventil, åpnes ved de fleste tilfeller av branndeteksjon og ved nød- eller prosessavstenging.
23-ESDV-92551ANødavstengingsventil, stenges ved ESD/PSD
23-ESDV-92551BNødavstengingsventil, stenges ved ESD/PSD
 
Tekniske data
ElementBeskrivelse 
LeverandørHans Leffer G.m.b.H. 
FabrikantHans Leffer G.m.b.H. 
Duty15330 kW 
 EnhetRørsideSkallside 
Fluid NaturgassKjølemdium 
Total strømningKg/h237400165909 
Designforhold 30 barg/FV@ 175°C15,8 barg/FV@ 150°C 
Trykkfall (tillatt/kalkulert)Bar1,0/0,841,0/0,97 
  InnløpUtløpInnløpUtløp
VæskestrømKg/h08916165909165909
DampstrømKg/h23740022848400
Operativ temperaturºC119,73020,12108
Operativ trykkBarg1211,165,0174,047
Hastighetm/s19,530,32 
Tetthet (væske/damp)Kg/m3– / 9,356732,7/11,41049 / –976 / –
Viskositet (væske/damp)cP– / 0,014290,6094 / 0,011391,919 / –0,4235 / –

23-VG-9102 - 2.trinns sugeskrubber

PH-ME-P-0161-001

PH-ME-P-0161-001.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

Væskeutskilleren er en to-fase separator som er beskrevet i kapittel 2.3.3. Gass og kondensat separeres i skrubberen. I tanken vil væske samles i bunnen, mens gassen strømmer ut på toppen. Kondensatet blir ledet tilbake til flerbruks-separatoren via nivåkontroller 23-LIC-92621. Kontrolleren vil regulere nivået ved hjelp av kontrollventilene 23-LV-92621 A/B.

Systemovervåkning

For systemovervåkning har man følgende kontrollenheter:

PCS:

TAGBeskrivelse
23-LIC-92621

Overvåker/kontrollerer 23-LV-92621 A/B

Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt nivå i skrubber.

23-LV-92621 A/BKontrollventiler – styrer nivå i skrubber ved å regulere retur til 1.trinns separator/multiseparator
23-PI-92621Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt trykk i skrubber
23-PDI-92622Gir alarm i OCR ved for høyt differansetrykk
23-FI-92621Ultrasonisk strømningsmåler ved væskeutløp.

CCP:

TAGBeskrivelse
23-PIC-92621Overvåker kompressor sugetrykk ved å regulere 23-PV-92621.
23-PV-92621Regulerer sugetrykket til 2.trinns kompressor.
Nød og prosessavstenging ESD og PSD

Følgende brytere er koblet til nød- og prosessnedstenging:

TAGBeskrivelse

23-PI-92623

PSHH

Gir HH-trykkalarm i skrubber

Fører til PSD 3

23-LI-92623

PSHH

Gir HH-nivåalarm i skrubber

Fører til PSD 3

23-LI-92623

PSLL

Gir LL-nivåalarm i skrubber

Fører til PSD 3

Sikkerhetsfunksjoner:

TAGBeskrivelse
23-YSV-92626Avblåsningsventil, åpnes ved de fleste tilfeller av branndeteksjon og ved nød- eller prosessavstenging.

23-PSV-92627

23-PSV-92628

Sikkerhetsventiler, hindrer overtrykk i skrubber. Ventilene er seriekoblet hvor en alltid er operativ mens den andre er utkoblet og kan vedlikeholdes. Ventilene løser ut ved ett trykk på 30 barg.
23-ESDV-92621Nødavstengingsventil ved væskeutløp, stenges ved ESD/PSD
Tekniske data
ElementBeskrivelse
Utstyrsnavn2.trinns sugeskrubber
TAG-nummer23-VG-9102
TypeHorisontal væskeutskiller
LokalisertPH
Størrelse2,7m x 4,5m
Designtrykk30 barg at 140°C/-46°C
Driftstrykk11,1 barg
DesigntemperaturXXXXXX
Driftstemperatur25,6°C
LeverandørCDS
FabrikantXXXXXX

23-KA-9102 - 2.trinns kompressor

PH-ME-P-0162-001

PH-ME-P-0162-001.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

Gassen forlater kompressor med ett trykk på 36 barg og temperatur på ca. 105 °C.

Gassen strømmer inn på 2.trinns utløpskjølere.

Systemovervåkning

For systemovervåkning har man følgende kontrollenheter:

PCS:

TAGBeskrivelse
23-TI-92633Gir alarm i OCR ved for høy/lav innløpstemperatur til kompressor
23-PDI-92634Gir alarm i OCR ved for høyt differansetrykk over innløpsfilter.
23-PI-92632Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt innløpstrykk til kompressor
23-PI-92639Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt utløpstrykk til kompressor
23-FI-92633 
23-TI-92638Gir alarm i OCR ved for høy/lav utløpstemperatur til kompressor

CCP:

TAGBeskrivelse
23-FIC-92642Strømningskontroller som regulerer 23-FV-92642
23-FV-92642Brukes kun ved hurtig de-akselerasjon/nødavstenging av kompressor.
23-FIC-92643Pumpegrense- og resirkuleringskontroll. Regulerer kontrollventil 23-FV-92643
23-FV-92643Regulerer gjennomstrømning gjennom kompressor.
23-TI-92632Gasstemperatur på sugesiden av kompressor.
23-PI-92631Gasstrykk på sugesiden av kompressor.
23-PI-92637Gasstrykk på utløpssiden av kompressor.
23-TI-92636Gasstemperatur på utløpssiden av kompressor.
Nød og prosessavstenging ESD og PSD

Følgende brytere er koblet til nød- og prosessnedstenging:

TAGBeskrivelse
23-PDI-92630 PDHH

Gir HH-differansetrykkalarm over innløpsfilter.

Fører til PSD-3

23-PI-92635

PSLL

Gir LL-trykkalarm på sugesiden av kompressor.

Fører til PSD-3

23-PI-92635 PSHH

Gir HH-trykkalarm på sugesiden av kompressor.

Fører til PSD-3

23-PI-92636 PSHH

Gir HH-trykkalarm på utløpssiden av kompressor.

Fører til PSD-3

23-PI-92636

PSLL

Gir LL-trykkalarm på utløpssiden av kompressor.

Fører til PSD-3

23-TI-92637 TSHHGir HH-temperaturalarm på utløpssiden av kompressor. Fører til PSD-3

Sikkerhetsfunksjoner:

TAGBeskrivelse

23-PSV-92640

23-PSV-92641

Sikkerhetsventiler, hindrer overtrykk i kompressor. Ventilene er seriekoblet hvor en alltid er operativ mens den andre er utkoblet og kan vedlikeholdes. Ventilene løser ut ved ett trykk på 70 barg.
Tekniske data
ElementBeskrivelse
Utstyrsnavn2.trinn kompressor
TAG-nummer23-KA-9102
TypeRB 45-5
LokalisertPH- Weather Deck
Kapasitet4,9MM SM3/D at Δ 25,1 bar
Drivverk11000 kW at 9600 RPM
Designtrykk70 barg at 175°C
Driftstrykk35 barg
Designtemperatur190°C
Driftstemperatur24°C
LeverandørManturbo
FabrikantManturbo

23-HX-9103 A/B/C/D - 2.trinns utløpskjøler

PH-ME-P-0005-001

PH-ME-P-0005-001 (Gas Dehydration, Rev-B).pdf

PH-ME-P-0170-002

PH-ME-P-0170-002.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

Fra 2.trinns kompressor strømmer gassen inn på 4 parallelle PCHE kjølere (4 x 25%) med ingen mulighet til isolering under drift. Det er et krav at kjølemediumet oppnår en høy temperatur slik at man får en kontinuerlig tilbakekjøring og man oppnår en varmekilde for oljestrømmen. Gassen blir ikke kjølt under 31°C for å unngå en mulig hydratformering nedstrøms av pumpekontrollventil 23-FV-92643. Gassen vil deretter strømmer over gassdehydrering forkjøler 23-HX-9114 med en temperatur på 31°C og trykk på 36 barg.
Systemovervåkning
For systemovervåkning har man følgende kontrollenheter: PCS:
TAG Beskrivelse
23-TIC-92704 Overvåker/kontrollerer 23-TV-92704 Gir alarm i OCR ved for høy gasstemperatur ut av kjøler
23-TV-92704 Kontrollventil – Styrer gasstemperaturen ut av kjøler ved å regulere tilførsel av kjølemedium.
23-PDI-92716 Gir alarm i OCR ved for høyt differansetrykk over innløpsfilter
23-PDI-92702 Gir alarm i OCR ved for høyt differansetrykk mellom inn/utløps kjølemediumslinje.
23-TI-92703A Gir alarm i OCR ved for lav utløpstemperatur
23-TI-92703B Gir alarm i OCR ved for lav utløpstemperatur
23-TI-92703C Gir alarm i OCR ved for lav utløpstemperatur
23-TI-92703D Gir alarm i OCR ved for lav utløpstemperatur
Nød og prosessavstenging ESD og PSD
Følgende brytere er koblet til nød- og prosessnedstenging
 • N/A
Sikkerhetsfunksjoner:
TAG Beskrivelse
23-ESDV-92651A Nødavstengingsventil, utløpventil for 2 trinns kompressor. Stenges ved ESD/PSD
23-ESDV-92651B Nødavstengingsventil, utløpventil for 2 trinns kompressor. Stenges ved ESD/PSD
Tekniske data
Element Beskrivelse
Leverandør Heatric
Fabrikant Heatric
Duty 13430 kW
Enhet Rørside Skallside
Fluid Naturgass Kjølemedium
Total strømning Kg/h 247600 174600
Designforhold 70 barg/FV at 175°C/-30° 70 barg/FV at 175°C/-30°
Trykkfall (tillatt/kalkulert) Bar 0,96 0,93
Innløp Utløp Innløp Utløp
Væskestrøm Kg/h 0 15600 174600 174600
Dampstrøm Kg/h 247600 232000 0 0
Operativ temperatur ºC 105,8 31 20 92,5
Operativ trykk Barg 37 36 6 5
Hastighet m/s
Tetthet (væske/damp) Kg/m3 29,3 37 1045 998
Viskositet (væske/damp) cP 0,0145 0,0123 2,720 0,530

23-HX-9114 - 2.trinns gassdehydrering forkjøler

PH-ME-P-0170-004

PH-ME-P-0170-004.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

25° – 35°

Systemovervåkning
TAG Beskrivelse
23-TI-92782 Gasstemperatur ved innløp til kjøler
23-PI-92785 Gasstrykk ved utløp av kjøler.

Nød og prosessavstenging ESD og PSD
Følgende brytere er koblet til nød- og prosessnedstenging:
 • N/A

Tekniske data [HOLD]
Element Enhet Beskrivelse
Leverandør
Fabrikant
Skallside Rørside
Fluid
Total strømning Kg/h
Designforhold
Trykkfall (tillatt/kalkulert) Bar
Innløp Utløp Innløp Utløp
Væskestrøm Kg/h
Dampstrøm Kg/h
Operativ temperatur ºC
Operativ trykk Barg
Hastighet m/s
Tetthet (væske/damp) Kg/m3
Viskositet (væske/damp) cP

23-VG-9103 - 3.trinns sugeskrubber

PH-ME-P-0171-001

PH-ME-P-0171-001.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

Kjølt gass strømmer inn på 3.trinns sugeskrubber som er en to-fase separator. Når temperaturen på gassen senkes, vil noe væske utskilles. Denne må fjernes i væskeutskilleren (suction scrubber) som er en vertikal tank 5.0 meter høy og 2,9 meter i diameter. Utskilt væske blir ført til NGL stabiliseringstårn av to parallellkoblete kontrollventiler (23-LV-92721 A/B). Disse ventilene blir kontrollert av 23-LIC-92721.

Væskeutskilleren består av flere interne komponenter:

Inlet cyclones:
Formålet med syklonen er å utskille gassen fra væskeform og minske kraftmomentet på tilført føde. Syklonen er designet for både høye og lave gassforhold uten muligheter for gassblærer og overflødig innadgående væske i gassen.

Mesh type agglomerator:
Er montert oppstrøms av dråpefangeren. Forskjellen mellom agglomeratoren og dråpefangeren er at meratoren er designet til å operere under maksimal væskemengde. Effekten av dette vil være utvidet størrelse på oppstrøms væskedråper og på denne måten øker man væskeutskilling nedstrøms innredning. Videre vil denne skape ett trykkfall før dråpefangeren slik at man eliminerer en tilstedeværende feilfordeling før gassen passerer gjennom.

Spiraflow cyclones:
Spiralsyklonen er designet til å lede gassstrømmen rett gjennom i motsetning til en konvensjonell syklon. Siden det ikke forkommer noe endring av gassstrømmen i syklonen er dette særpreget av lavttrykk fall og en kompakt konstruksjon.
Nedenfor ser dere ett generelt anordning på syklonen. Prinsippet er separasjon av væske og partikler med sentrifugal krefter.

Til å begynne med entrer gassen I bunnen av syklontuben (5). Gassen strømmer deretter forbi omløpsrøret (4) og inn i øverste del av syklontuben overfor virvel-elementet(3). Det er mens gassen passerer gjennom virvelen (3) at sentrifugal kraften blir inkludert slik at væske og partikler blir slynget imot tubeveggen. Den separerte væsken blir fjernet gjennom utløps snitt med 10-15% av den innkommende gassen (spylegass).

Syklonene er montert i en innfatning hvor den separerte væsken og partiklene samler seg og blir drenert med hjelp av tyngdekraften og vil falle ned i bunnpannen i bunnen av væskeutskilleren.

Spylegassen vil strømme inn radialt gjennom virveltoppen (2) etter å ha passert gjennom omløpsrøret(4). Dette skal sikre at spylegassen inneholder inneblandet væske eller partikler slik at man får en ny sjanse og fjerne væske før gassen forlater syklonen(1).

Siden man bruker 10-15% av gassen blir brukt som spylegass fjerner man muligheten for forurensing av utløpssnittene og omløpsrøret(4).

Oppstrøms av skrubberen vil en sidestrøm gå i retur til ejektor via forvarmer 23-FE-9121.

I forvarmeren vil gassen strømme over varmelementet og bli varmet opp til ca 31°C.

Gassen vil fungere som drivgass for 2.trinns separator gass ejektor 23-CQ-9101.

Systemoverevåkning

For systemovervåkning har man følgende kontrollenheter:

PCS:

TAGBeskrivelse
23-LIC-92721

Overvåker/kontrollerer 23-LV-92721 A/B

Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt nivå i skrubber.

23-LV-92721 A/BKontrollventiler – styrer nivå i skrubber ved å regulere retur til NGL stabilisering
23-TIC-92721Overvåker/kontrollerer 23-FE-9121. Regulerer temperatur i forvarmer. Gir alarm ved for høy/lav temperatur ut av forvarmer
23-XV-92721Isoleringsventil, stenger væskeutløp i skrubber.
23-XV-92722Isoleringsventil, stenger tilførsel av gass til gasstørkingspakke.
23-PI-92721Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt trykk i skrubber
23-PDI-92722Gir alarm i OCR ved for høyt differansetrykk
23-FI-92729Overvåker væskestrømning i utløp av skrubber.
23-TY-92721Temperaturrele

CCP:

TAGBeskrivelse
23-PIC-92831 AOvervåker kompressor sugetrykk ved å regulere 23-PV-92831 A.
23-PV-92831 ARegulerer sugetrykket til 3.trinns kompressor.
Nød og prosessavstenging ESD og PSD

Følgende brytere er koblet til nød- og prosessnedstenging:

TAGBeskrivelse

23-PI-92723

PSHH

Gir HH-trykkalarm i skrubber

Fører til PSD 3

23-LI-92723

LSHH

Gir HH-nivåalarm i skrubber

Fører til PSD 3

23-LI-92723

LSLL

Gir LL-nivåalarm i skrubber

Fører til PSD 3

23-TI-92722

TSHH

Gir HH-temperaturalarm i forvarmer.

Fører til PSD 3

Sikkerhetsfunksjoner:

TAGBeskrivelse:

23-PSV-92727

23-PSV-92728

Sikkerhetsventiler, hindrer overtrykk i skrubber. Ventilene er seriekoblet hvor en alltid er operativ mens den andre er utkoblet og kan vedlikeholdes. Ventilene løser ut ved ett trykk på 70 barg.

23-PSV-92730

23-PSV-92731

Sikkerhetsventiler, hindrer overtrykk i forvarmer. Ventilene er seriekoblet hvor en alltid er operativ mens den andre er utkoblet og kan vedlikeholdes. Ventilene løser ut ved ett trykk på 70 barg.
23-YSV-92729Avblåsningsventil, åpnes ved de fleste tilfeller av branndeteksjon og ved nød- eller prosessavstenging.
Tekniske data
ElementBeskrivelse
Utstyrsnavn3.trinns sugeskrubber
TAG-nummer23-VG-9103
TypeHorisontal væskeutskiller
LokalisertPH
Størrelse2,902m x 5,0m
Designtrykk70 barg at 135°C/-65°C
Driftstrykk35 barg
DesigntemperaturXXX
Driftstemperatur19,3°C
LeverandørCDS
FabrikantXXXXXX

23-KA-9103 - 3.trinns kompressor

PH-ME-P-0172-001

PH-ME-P-0172-001.pdf

Live data​

Nytt vindu med live data fra Aize

Gassen forlater kompressor med ett trykk på 64 barg og temperatur på ca. XXX °C.

Gassen strømmer inn på 3.trinns utløpskjøler (24-HX-9104)

Systemovervåkning

For systemovervåkning har man følgende kontrollenheter:

PCS:

TAGBeskrivelse
23-TI-92733Gir alarm i OCR ved for høy/lav innløpstemperatur i kompressor
23-PDI-92734Gir alarm i OCR ved for høyt differansetrykk over innløpsfilter.
23-PI-92732Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt innløpstrykk i kompressor
23-PI-92739Gir alarm i OCR ved for høyt/lavt utløpstrykk i kompressor
23-TI-92739Gir alarm i OCR ved for høy/lav utløpstemperatur i kompressor

CCP:

TAGBeskrivelse
23-FC-92742Strømningskontroller som regulerer 23-FV-92742
23-FV-92742Brukes kun ved hurtig de-akselerasjon/nødavstenging av kompressor.
24-FIC-92743Pumpegrense- og resirkuleringskontroll. Regulerer kontrollventil 23-FV-92743
24-FV-92743Regulerer gjennomstrømning gjennom kompressor.
23-TI-92732Gasstemperatur på sugesiden av kompressor.
23-PI-92731Gasstrykk på sugesiden av kompressor.
23-PI-92737Gasstrykk på utløpssiden av kompressor.
23-TI-92736Gasstemperatur på utløpssiden av kompressor.
Nød og prosessavstenging ESD og PSD

Følgende brytere er koblet til nød- og prosessnedstenging

TAGBeskrivelse

23-PDI-92730

PDHH

Gir HH-differansetrykkalarm over innløpsfilter.

Fører til PSD 3

23-PI-92735

PSLL

Gir LL-trykkalarm ved innsug på kompressor

Fører til PSD 3

23-PI-92735

PSHH

Gir HH-trykkalarm ved innsug på kompressor

Fører til PSD 3

23-PI-92736

PSHH

Gir HH-trykkalarm ved utløp på kompressor

Fører til PSD 3

23-PI-92736

PSLL

Gir LL-trykkalarm ved utløp på kompressor

Fører til PSD 3

23-TI-92737 TSHH

Gir HH-temperaturalarm ved utløp på kompressor.

Fører til PSD 3

Sikkerhetsfunksjoner

TAGBeskrivelse

23-PSV-92740

23-PSV-92741

Sikkerhetsventiler, hindrer overtrykk i forvarmer. Ventilene er seriekoblet hvor en alltid er operativ mens den andre er utkoblet og kan vedlikeholdes. Ventilene løser ut ved ett trykk på 70 barg.
Tekniske data
ElementBeskrivelse
Utstyrsnavn3.trinn kompressor
TAG-nummer23-KA-9103
TypeRB 45-3
LokalisertPH
Kapasitet7,9MM SM3/D at 37,7 Δ bar
Drivverk11000 kW at 9000 RPM
Designtrykk105 barg at 150°C
Driftstrykk70 barg
Designtemperatur150°C
Driftstemperatur72°C
LeverandørManturbo
FabrikantManturbo

Primære sikkerhetsfaktorer

Kontrollfaktorer

Trykkregulering i separatorer

Trykket i 1.trinn sugeskrubber er resulatet av trykket i 1.trinn , 2.trinn og flerbruksseparator.

 
Trykkregulering i TEG kontaktor

Trykket i TEG kontaktoren vil være ett primært kontrollobjetiv. En stabil, konstant strøm med gass på 35 barg for å opprettholde kravet for duggpunkt og begrense variasjoner.

Trykket reguleres med å styre gjennomstrømningen i gasstoget ved hjelp av 3.trinns sugeventil (23-PV-92831A).

Sekundær kontrollobjektiver vil være:

 • Pumpebegrensingskontroll
 • At sugeventiler på 2 og 3 trinns kompressorer møter yteevnen med faktisk gassvolum og egenskaper.
 • Utløpstemperaturen på gassen blir kontrollert med tilførsel av kjølemdium gjennom kjøleren. Temperaturkontrollventiler er utstyrt med minstestrømningsstopp for å forhindre varmesjokk i PCHE kjølerne.
 
Trykkregulering i kald separator

Trykke i kaldseparatoren blir kontrollert med å variere gjennomstrømningen i 4.trinns kompressor. Siden kompressoren kjører på ett fast turtall må man regulere gjennomstrømningen med sugeventilen. Hvis strømmen av gass til kald separatoren skulle øke må gjennomstrømningen gjennom 4.trinns komressor økes for å opprettholde trykket i kald separatoren. Sugeventilen vil åpne og øker innløpstrykket slik at arbeidspunktet flytter seg nedover iht kompressorkurve. Resultatet bli en økt gjennomstrømning i kompressor.

Den menneskelige faktoren

Den menneskelige faktoren er en betegnelse som henspiller til menneskets evne til å gjøre feil. Med yttrykket ”det avhenger på den menneskelige faktoren” menes det at ett menneske har gjort en feil.
Den menneskelige faktoren beskriver våres evne og begrensinger og trenger ikke å være negativ tross at det ofte brukes slik.

Den menneskelige faktoren blir en negativ egenskap først når vi ikke vet våres begrensinger eller kjenner til jobben man utfører.

Faktorer som spiller inn i den menneskelige rolle:

 • Feilhåndtering av kontrollsystem.
 • Feilhåndtering av unormale driftssituasjoner.
 • Systemalarmer som ikke kvitteres.
 • Ikke kjennskap til systemet
 • Gjøre noe i alle situasjoner – uansett
 • La irregulariteter passere når man er trøtt
 • Se hva man ønsker å se (bekreftelses bias)
 • Risiko for uønsket avhengighet mellom medarbeidere
 

Tiltak:

 • Operatører skal ha kjennskap og opplæring av prosess- og kontrollsystemets omfang og begrensinger.
 • Alt involvert personell må være klar over, og forstå faremomentene ved systemene.
 • Alt involvert personell som skal arbeide på systemene skal ha kjennskap til omfang og status på systemet.
 • Alltid bekreft en handling før en går videre!
 • Alltid gi information om hva som skjer i kontrollsysteme til driftspersonell!
 • Alltid klargjør prosessutstyr før en går videre i en operasjon!
 • Mennesker blir en del av sikkerhetsbarrieren. Bidrar til å beskytte mot faresituasjoner

Alarm- og nedstengingsgrenser

Alarm- og nedstengingsgrenser

Dokument informasjon

Dokumentegenskaper

Klassifisering

Yggdrasil Hugin A Manual har blitt klassifisert som et (HOLD) dokument

 

Gjelder for 

Dette dokumentet gjelder Yggdrasil Hugin A offshoreinstallasjonen.

 

Dokumenteier

Drifts- og vedlikeholdssjefen (HOLD) er dokumenteieren og også godkjenningsorganet for denne håndboken.

 

Definisjon

(HOLD)

 

Opplæring

Opplæring knyttet til nye dokumenter, inkludert en forklaring på hvordan et nytt dokument skal brukes sammen med andre dokumenter, er dokumenteierens ansvar etter behov.

 

Revisjonsprosess

Alle dokumentendringer skal administreres gjennom «Yggdrasil Driftshåndbok Koordineringsgruppe» (HOLD) i Yggdrasil Asset Production Department (HOLD).

Revisjon

Tabell

(HOLD) Tabell: Full bredde, 6 kolonner. Rev. – Dato – Av – Kapittel/ Seksjon/ Underseksjon – Dok. nr. – Beskrivelse av sentrale endringer

Kontrollert kopidistribusjon

Papirkopi

Distribusjonslisten nedenfor viser gjeldende innehavere av en papirkopi av denne håndboken. Papirkopier produseres kun for lesere som ikke har tilgang til vår intranettstruktur eller kan trenge papirkopier i en nødssituasjon.

 

Tabell (HOLD)

Tabell: Kolonnebredde 2 kolonner. Kopi nr. – Manual holder

 

Virtuelle kopier

Alle distribusjonsdetaljer knyttet til denne håndboken holdes og vedlikeholdes av NOA Fulla Operation Manual Group (HOLD).

 

Distribusjon og Revisjon

Ytterligere informasjon om distribusjonen av denne håndboken finnes i (HOLD)

Revisjonsforespørsel

Operation Manual Group

Alle forespørsler om revisjon av denne manualen skal rettes til Yggdrasil Operation Manual Group via revisjonsforespørselsdelen i driftsdokumentasjonsportalen på Aker BP intranett eller på e-post (HOLD) til Operation Manual Group koordinator.

Revidering av eksisterende prosedyrer eller forslag til nye kan initieres av enhver ansatt eller kontraktør. Alle forslag vil bli håndtert og koordinert av NOA Fulla Operation Manual Group, og revisjoner vil bli publisert med forbehold om godkjenning fra dokumenteieren.

Godkjente endringer vil bli indikert i manualen ved å gi alle sider i kapittelet et nytt revisjonsnummer og dato revidert i driftsdokumentasjonsportalen og i bunnteksten for trykte utgaver.

Revisjoner, slettinger og tillegg vil også bli identifisert med et symbol ved siden av høyre marg på den aktuelle siden. (HOLD)

Yggdrasil Operation Manual Group (HOLD) er ansvarlig for utarbeidelse, produksjon, godkjenning og publisering av de reviderte kapitlene/prosedyrene.

Gruppen er også ansvarlig for oppdatering av revisjonshistorikk og kontrollert kopidistribusjon.

Formål og referanser

Formål

Hensikten med dokumentet er å gi en enkel, men klar og tydelig beskrivelse av Gasskompresjon på Valhall PH. Det kan brukes som veiledning av alt personell som er brukere av systemet. Beskrivelsen kan også nyttes i forbindelse med opplæring og trening av personell.

 

Omfang

Dette dokumentet, sammen med Driftsprosedyrer for Valhall PH, gir en fullstendig oversikt over Gasskompresjon på Valhall PH. Grensesnittet går mot frigitt gass fra separatorer til tredje trinns kompressor utløp. Videre går grensesnitt mot ventileringssystemet.

For retningslinjer og prosedyrer for drift av anlegget, henvises det til Driftsprosedyrer for System 23.

 

Referanser

[HOLD]

Hugin A - System 23 Gasskompresjon Test

Feedback Hub

Vennligst legg igjen din feedback.
Systemet vil registrere dette mot din brukerID og en sak opprettet for oppfølging.

Revisjon 23.11.2023

Fra:
Selve kompressorsystemet er designet for å komprimere gass fra 1.- og 2.trinns separatorer opp til ett trykk på 44 barg.

Til:
Selve kompressorsystemet er designet for å komprimere gass fra 1.- og 2.trinns separatorer opp til ett trykk på 64 barg.