Hugin A

System 23 - Gasskompresjon
Prosedyrer

System 23 Gasskompresjon

System 11 – Oljeproduksjon

System 13 – NGL

System 24 – Gasstørking

System 25 – Gassbehandling

System 27 – Gasseksport og måling

System 31 – Fakkelsystem

System 32 – Glykolregenerering

System 42 – Importgass

System 43 – Kjemikalieinjeksjon

System 45 – Kjølesystem

System 81 – Åpen/lukket drenering

Prosedyrer

Formål

Hensikten med prosedyrene er å gi en enkel, men klar og tydelig beskrivelse av aktuelle operasjoner knyttet til gassbehandlings systemet og faremomenter ved disse operasjonene på Hugin A.

Prosedyrene skal kunne brukes av personell som er brukere av systemet, og i forbindelse med opplæring av nytt personell.

Driftsprosedyrene er generelt delt inn i kapitler for:

 • Start
  • Forutsetninger for start
  • Forberedelse for start
  • Start/bytte av enhet
 • Normal operasjon
 • Nedstenging
 • Forberedelse for vedlikehold
 • Feilsøking
 

Definisjoner og forkortelser

AME

Meteringpersonell

B

Blindet

CCR

Central Control Room

CPSR

Critical Protective Systems Register

D

Driftstekniker

ESD

Emergency Shut Down

E

Elektriker

FO

Fail Open

I

Isolert

LO

Locked open

LC

Locked closed

M

Mekaniker

MTU

Turbinmekaniker

NP

Normalposisjon

NC

Normal Closed

OS

Operatør Stasjon

S

Stengt

Å

Åpen

Faremomenter, risikoforebyggelse og forsiktighetsregler – generelt

Faremomenter

 • Høyt trykk
 • Innetrappet trykk
 • Helseskadelig veske / gass
 • Roterende utstyr
 • Manglende kunnskap og erfaring
 • Arbeid i høyden / vanskelig tilkomst
 • Fare for lekkasje fra utstyr som har vært demontert.

 

Oppstart og nedstenging av prosessanlegget medfører økt fare for lekkasjer.

DERSOM DU ER I TVIL, STOPP OG SPØR !

Risikoforebygging

Før arbeidet starter skal følgende punkter sjekkes:

 • Sikkerhet:
  • Hvor er nærmeste ESD / brannmelder
  • Hvor er nærmeste slukkeutstyr / utløser for slukkeutstyr
  • Hvor er nærmeste nøddusj/øyespylestasjon
  • Hvor er bryter for nødstopp
  • Hvor er nærmeste rømningsvei
  • Les aktuelle datablad
  • Følge prosedyre for arbeid i høyden
 • Arbeidsstedet:
  • Korrekt utstyr er identifisert.
  • Systemet er trykkløst og fritt for hydrokarboner.
  • Har akseptabel tilkomst
  • Annet arbeid som kan komme i konflikt må stoppes.
  • Systemet ikke er forurenset av lavradioaktive avleiringer ( LSA ).
  • Vær oppmerksom på eventuelle CPSR ( kritiske settpunkt ) i systemet og konsekvensene ved for eksempel trykkavlasting.
  • Benytt alltid siste revisjon av tegninger.

 

Faremomenter og tiltak blir ytterligere spesifisert i den enkelte prosedyre.

Forutsetninger, verktøy og utstyr

 • Nødvendig verneutstyr, åndedrettsvern / masker og måleinstrumenter for hydrokarboner skal være tilgjengelig før arbeidet starter
 • Korrekt utfylt isolasjonserklæring / instruks og arbeidstillatelse må være tilstede.
 • Alt personell som skal arbeide med gassbehandlings systemet, må være klar over og forstå faremomentene ved hydrokarbonførende systemer
 • Personell som skal arbeide på hydrokarbonførende systemer skal ha kjennskap til omfang og status på systemet
 • Nødvendig avstenging, drenering, trykkavlasting og gassfriing skal være utført
 • Ved en alarmsituasjon skal arbeidsstedet sikres før området forlates
 • Før oppstart må oksygen fjernes, systemet lekktestes og ventiler settes i normalposisjon

Innhold

chat

Start

Forutsetning for start

Råoljesystemet må være i drift før gassbehandlingssystemet kan settes i drift.

Før hovedprosessen startes må følgende systemer være i drift:

 • Varme og ventilasjon (HVAC)
 • Brannbekjempelsessystemer
 • Brann- og gasskontrollsystem
 • ESD/PSD-logikk
 • Hydraulikk for ventiler
 • Instrumentluft
 • Hovedgeneratorer og fordeling av elektrisitet
 • Kjølevæske (Cooling medium)
 • Behandlingssystem for produsert vann

 

Brenngass, glykol- og metanolinjeksjon skal være klare for oppstart.

Hetoljesystemet startes når brenngass er tilgjengelig.

Brenngass tas fra salgsgass, via buy-back linje til V-338, eller fra testseparator V-303, via V-307 til V-338.

Forberedelse for start

Følgende bør sjekkes før oppstart, spesielt etter vedlikehold på utstyret:

 • Ventilasjons- og dreneringsventiler er forskriftsmessig stengt.
 • Alle avstengningsventiler for instrumentluft er åpne/låst åpne.
 • Nødvendig låsing av prosessventiler er gjennomført.
 • Sikkerhetsutstyr har riktig settpunkt. Tresveisventiler gir full åpning til en PSV.
  Blokkventiler i trykkavlastnings- og trykksikringslinjer er låst åpne.
 • Væskeutskiller for fakkel, V-333, kan motta overskuddsgass. Oksygenkonsentrasjonen i alt utstyr er under faregrensen.
 • Alle ventiler står i riktig posisjon.

Etter en nedstengning som følge av ESD/PSD, må utstyret som har forårsaket dette klareres:

 • Lavt-lavt trykk: Overbro PSLL. Når normalt trykk er gjenvunnet i forbindelse med oppstart, tilbakestilles brytere/alarmer for lavt og lavt-lavt trykk.
 • Høyt-høyt væskenivå. Drener ut overskuddsvæske fra separatoren/skrubberen. Væsken dreneres om mulig til nedstrømsutstyr. Dersom det ikke er mulig, kan dreneringsventilen åpnes for drenering til lukket dreneringssystem. Tilbakestill brytere/alarmer for høyt og høyt-høyt nivå.

1. trinns kompresjon

Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
Sjekk og eventuelt korriger ventilposisjonene slik at:
 
Fullført
Klikk for å fortsette
K-301B 1. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart

K-301C 1. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart

2., 3. og 4. trinns kompressor

Generelle forberedelser før start - CCR

2., 3. og 4. trinns kompressor

Generelle forberedelser før start - Lokalt

2. trinns kompresjon

K-302A, 2. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart
Trykkavlastet utstyr

K-302A, 2. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart
Trykksatt utstyr

K-302C, 2. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart
Trykkavlastet utstyr

K-302C, 2. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart
Trykksatt utstyr

3. & 4. trinns kompresjon

E-303A, 3. trinns innløpskjøler og V-307A innløpsskrubber

Forberedelser før oppstart
Trykkavlastet utstyr

E-303A, 3. trinns innløpskjøler og V-307A innløpsskrubber

Forberedelser før oppstart
Trykksatt utstyr

E-303B, 3. trinns innløpskjøler og V-307B innløpsskrubber

Forberedelser før oppstart
Trykkavlastet utstyr

E-303B, 3. trinns innløpskjøler og V-307B innløpsskrubber

Forberedelser før oppstart
Trykksatt utstyr

K-303/4B, 3. og 4. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart
Trykkavlastet utstyr

K-303/4B, 3. og 4. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart
Trykksatt utstyr

K-303/4C, 3. og 4. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart
Trykkavlastet utstyr

K-303/4C, 3. og 4. trinns kompressor

Forberedelser før oppstart
Trykksatt utstyr

Start prosedyrer

chat

1. trinns kompresjon

E-301A/V-305A, 1. trinns innløpskjøler og skrubber: Forberedelser før oppstart

Ansvarlig: Driftstekniker
Tegning: P-PI-309-001
Aktivitet:
Status på utstyr før oppstart:
 
Ansvarlig: Driftstekniker
Aktivitet:
Alt nødvendig utstyr er på plass. Rør for kondensatregulering har fritt løp, og reguleringsutstyret fungerer.
Operatøren skal holde seg i området, og kontrollere nivå, regulering, observere for eventuelle lekkasjer etc. t.
 
Fullført
Klikk for å fortsette

1. trinns kompresjon

E-301B/V-305B, 1. trinns innløpskjøler og skrubber: Forberedelser før oppstart

Ansvarlig: Driftstekniker
Tegning: P-PI-309-002
Aktivitet:
Status på utstyr før oppstart:
 
Ansvarlig: Driftstekniker
Aktivitet:
Alt nødvendig utstyr er på plass. Rør for kondensatregulering har fritt løp, og reguleringsutstyret fungerer.
Operatøren skal holde seg i området, og kontrollere nivå, regulering, observere for eventuelle lekkasjer etc. t.
 
Fullført
Klikk for å fortsette

1. trinns kompresjon

K-301B 1. trinns kompressor: Forberedelser før oppstart

Ansvarlig:
Tegning: P-PI-311-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-311-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-311-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-311-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-311-001
Aktivitet:
Sjekk og eventuelt korriger ventilposisjonene slik at:
 
Fullført
Klikk for å fortsette

1. trinns kompresjon

K-301C 1. trinns kompressor: Forberedelser før oppstart

Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
 
Ansvarlig:
Tegning: P-PI-312-001
Aktivitet:
Sjekk og eventuelt korriger ventilposisjonene slik at:
 
Fullført
Klikk for å fortsette

2., 3. og 4. trinns kompresjon

2., 3. og 4. trinns kompressor: Generelle forberedelser før start

Ansvarlig: Central Control Room
Aktivitet:
 
Fullført
Klikk for å fortsette

2., 3. og 4. trinns kompresjon

2., 3. og 4. trinns kompressor: Generelle forberedelser før start

Ansvarlig: Driftstekniker
Aktivitet:
 
Fullført
Klikk for å fortsette